Verzuimverzekering


Verzuimverzekering daggeld

Wat is een Ziekteverzuimverzekering Conventioneel?

De ziekteverzuimverzekering conventioneel dekt tot maximaal 170% van loondoorbetalingsplicht, met een eigen risico in werkdagen. Dit eigen risico strekt zich van 10 tot 260 werkdagen. Indien het ziekteverzuim van een werknemer langer duurt dat deze periode, zal de verzekering gaan uitkeren. De betaling van de uitkeringen vindt per maand plaats.

Geen inloopdekking

De verzuimverzekering gaat in op het moment dat de verzekeraar akkoord gaat met uw aanvraag. Werknemers die op de ingangsdatum door verzuim niet werken, vallen niet onder de dekking. Het zogenoemde inlooprisico is niet meeverzekerd. Vier weken nadat zij beter zijn gemeld, worden zij alsnog in de verzekering opgenomen. Het zogenoemde inlooprisico is niet gedekt.

Wel uitloopdekking

De conventionele verzuimverzekering biedt wel dekking voor het uitlooprisico. Dit houdt in dat een verzekeraar blijft uitkeren voor werknemers die al ziek zijn op het moment dat de verzekering wordt beëindigd. De uitkeringen worden na beëindiging van de verzekering in beginsel niet meer verhoogd. De verzekeraar verlaagt de uitkering wel als de werknemer door herstel zijn werk weer gedeeltelijk hervat. 

Vakantiegeld

Voor de offerte en de geoffreerde verzekering wordt uitgegaan van het brutoloon exclusief vakantiegeld. De opbouw van vakantierechten loopt door tijdens ziekte van uw werknemer. Afhankelijk van de wijze waarop het vakantiegeld binnen uw onderneming wordt opgebouwd / gereserveerd kunt u er voor kiezen om vakantiegeld mee te verzekeren. Het is niet mogelijk om meer vakantiegeld te verzekeren dan dat u aan uw werknemers uitkeert. 

Verzekerde rente

De verzekerde rente is gemaximeerd per werknemer (inclusief toeslagen en exclusief werkgeverslasten). Dit bedrag kan per verzekeraar verschillen. 

Uitkering

Na het verstrijken van de eigenrisicoperiode ontvangt u de uitkering. Voor de uitkering geldt het salaris op het moment dat iemand ziek wordt. Alvorens de uitkering start vragen wij bij u een recente salarisstrook van de werknemer op. De uitkeringstermijn vindt per maand plaats.

Dekkingsvarianten

Deze verzekering kent een aantal mogelijkheden en aandachtspunten waar u in overleg met uw adviseur een keuze in kunt maken. Hierbij geldt als stelregel dat het niet mogelijk is om meer te verzekeren dan dat u aan loonschade kunt lijden. Deze mogelijkheden en aandachtspunten worden hieronder toegelicht. 

Eigen risicoperiode

U betaalt de loonkosten van uw zieke werknemer eerst een periode zelf, variërend tussen 10 werkdagen oplopend tot één jaar. Hoe langer de eigen risicotermijn, hoe lager de premie. Doorgaans kiezen kleinere ondernemingen voor een kortere eigen risicoperiode en grotere ondernemingen, die in staat zijn om de financiële consequenties zelf te dragen, een langere eigen risicoperiode.

De eigenrisicoperiode vangt aan op het moment dat u de ziekmelding hebt gedaan, mits deze binnen 48 uur aan ons is doorgegeven via Humannet. Wij verwachten van u dat u de ziekmelding uiterlijk binnen 48 uur doorgeeft nadat de werknemer zich ziek bij u heeft gemeld. De eigen risicoperiode gaat altijd in op het moment van melden, waarbij een melding binnen 48 wordt gesteld op de eerste ziektedag van uw zieke werknemer. Indien u later de ziekmelding aan ons doorgeeft, schuift de eigenrisicoperiode op. 

Opnieuw uitval

Het kan voorkomen dat uw werknemer na een herstelmelding opnieuw uitvalt. Valt de werknemer binnen een periode van 28 dagen opnieuw uit? Dan wordt dit gezien als ‘samengesteld verzuim’. De eigen risicoperiode gaat dan niet opnieuw in. 

Hoogte van de dekking

Indien uw loondoorbetalingsverplichting 70% bedraagt en de CAO bepaalt dat u het eerste jaar dient aan te vullen tot 100%, dan kunt u er voor kiezen om gedurende het eerste jaar slechts 70% te verzekeren en het overige deel van het risico zelf te dragen. Uiteraard kunt u dit ook uitbreiden tot 100%. Er zijn situaties denkbaar waarbij u ervoor wilt kiezen om beide jaren 100% te verzekeren, omdat de CAO dit voorschrijft. Graag bepreken wij samen met u de mogelijkheden. 

Werkgeverslasten

Naast het betalen van loon draagt u als werkgever de lasten voor de sociale verzekeringspremies en overige werkgeverslasten, zoals eventuele auto en telefoonkosten. De som van deze kosten varieert tussen de 15 en 30% van het brutoloon. Deze kosten lopen door wanneer uw werknemer ziek is. U kunt er voor kiezen om deze kosten voor een deel mee te verzekeren op de conventionele verzuimverzekering. 

Premiebepalende factoren

De premie wordt onder andere vastgesteld op basis van;

 • Jaarloonsom
 • Aantal werknemers
 • Verzuimcijfers over de afgelopen drie jaar
 • Sector
 • Gewenste eigen risicoperiode
 • Gewenste dekking Verzuimcijfers  

Ziek/herstelmelding

Bij de aanvraag van de verzuimverzekering verzoeken wij u de verzuimpercentages, exclusief zwangerschap- en andere vangnetregelingen, aan te tonen. Dit kunt u doen door middel van verzuimoverzichten van de verzuimdienstverlener. Wij ontvangen graag de verzuimgegevens over de drie jaar voorafgaand aan het jaar waarin de verzekering ingaat. Wij hebben deze gegevens nodig voor een juiste berekening van de premie. Als deze aangeleverde verzuimpercentages afwijken van wat in deze premieberekening is aangegeven, is de premie in de offerte niet geldig en zal de premie worden aangepast.

Wat verwachten wij van u

Om schades snel en foutloos af te handelen zijn goede afspraken over de ziek- en herstelmeldingen van groot belang. Uw ziek- en hersteldmeldingen doet u via onze gebruikersvriendelijke internettoepassing.

Wijzigingen in arbeidsongeschiktheid

Naast de ziek- en herstelmelding is het ook van belang dat wijzigingen in de arbeidsongeschiktheid van uw werknemers tijdig bij de verzekeraar gemeld worden. Een gewijzigd arbeidsongeschiktheidspercentage is namelijk van invloed op de hoogte van de schade-uitkering.

Verzuimverzekering Stop Loss

Wat is een Ziekteverzuimverzekering Stop Loss?

U bent wettelijk verplicht om 70% van het salaris van een zieke werknemer 104 weken door te betalen. In veel (collectieve) arbeidsovereenkomsten is zelfs 100% afgesproken (voor het eerste jaar). Met deze verzekering krijgt u een vergoeding voor deze kosten. De ziekteverzuimverzekering Stop Loss kent een eigen risico uitgedrukt in geld, dit noemen wij eigen behoud.

Voor bedrijven met een hogere loonsom (± € 1.000.000,-) is de Stop Loss verzekering een uitkomst. Het eigen behoud bedraagt een percentage van de totale loonsom van het bedrijf. Dit percentage is afhankelijk van het historische ziekteverzuim binnen uw bedrijf. De verzekeraar keert schade uit zodra de verzuimkosten boven het eigen behoud komen. De loonschade wordt vervolgens uitgekeerd onder aftrek van het overeengekomen eigen behoud.

De verzuimverzekering Stop Loss gaat in op het moment dat wij akkoord gaan met uw aanvraag. Werknemers die op de ingangsdatum door ziekte niet kunnen werken, vallen in sommige situaties wel onder de dekking. Dit noemen wij inloopdekking. De Stop Loss ziekteverzuimverzekering biedt geen dekking voor het uitlooprisico. Dit houdt in dat een verzekeraar de uitkering stopt voor werknemers die ziek zijn op het moment dat de verzekering wordt beëindigd.

De verzekerde jaarloonsom is gemaximeerd per werknemer (inclusief toeslagen en exclusief werkgeverslasten). Dit bedrag kan per verzekeraar verschillen.

Uitbetaling loonschade

De uitkeringstermijn is 1 x per jaar en vindt plaats bij de jaarlijkse naverrekening. U moet binnen twee maanden na het verstrijken van het verzekeringsjaar, dus vóór 1 maart, kenbaar maken aan Felison of u aanspraak op een schadeuitkering wilt maken.

Dekkingsvarianten

Eigen behoud

Komt de totale loondoorbetalingsverplichting wegens ziekteverzuim in één jaar boven dit bedrag uit, dan vult de stop loss-verzekering het verschil aan. Deze aanvulling bedraagt een maximaal aantal keer het bedrag van uw Eigen Behoud. Bijvoorbeeld 2 à 2,5 keer. Onze adviseur bespreekt graag de mogelijkheden met u.

Hoogte van de dekking

Indien uw loondoorbetalingsverplichting 70% bedraagt en de CAO bepaalt dat u het eerste jaar dient aan te vullen tot 100%, dan kunt u er voor kiezen om gedurende het eerste jaar slechts 70% te verzekeren en het overige deel van het risico zelf te dragen. Uiteraard kunt u dit ook uitbreiden tot 100%. 

Werkgeverslasten

Naast het betalen van loon draagt u als werkgever de lasten voor de sociale verzekeringspremies en overige werkgeverslasten, zoals eventuele auto en telefoonkosten. De som van deze kosten varieert tussen de 15 en 30% van het brutoloon. Deze kosten lopen door wanneer uw werknemer ziek is. U kunt er voor kiezen om deze kosten voor een deel mee te verzekeren op de ziekteverzuim Stop Loss verzekering.

Wat verwachten we van u  

Verzuimcijfers

Bij de aanvraag van de verzuimverzekering verzoeken wij u de verzuimpercentages, exclusief zwangerschap- en andere vangnetregelingen, aan te tonen. Dit kunt u doen door middel van verzuimoverzichten van de verzuimdienstverlener. Wij ontvangen graag de verzuimgegevens over de drie jaar voorafgaand aan het jaar waarin de verzekering ingaat. Wij hebben deze gegevens nodig voor een juiste berekening van de premie. Als deze aangeleverde verzuimpercentages afwijken van wat in deze premieberekening is aangegeven, is de premie in de offerte niet geldig en zal de premie worden aangepast. 

Ziek/herstelmelding

Om schades snel en foutloos af te handelen zijn goede afspraken over de ziek- en hersteldmeldingen van groot belang. Maakt u gebruik van de arbodienstverlening van Felison dan moet u de ziek- en hersteldmeldingen via onze gebruikersvriendelijke internettoepassing doen. Maakt u geen gebruik van de dienstverlening van Consense Arbo is het belangrijk dat u de ziekmeldingen tijdig aan uw arbodienst doorgeeft. 

Wijzigingen in arbeidsongeschiktheid

Naast de ziek- en hersteldmelding is het ook van belang dat wijzigingen in de arbeidsongeschiktheid van uw werknemers tijdig bij Consense Arbo gemeld worden. Een gewijzigd arbeidsongeschiktheids-percentage is namelijk van invloed op de hoogte van de schade uitkering.

Premiebepalende factoren

De premie wordt onder andere vastgesteld op basis van;

 • Jaarloonsom
 • Aantal werknemers
 • Verzuimcijfers over de afgelopen drie jaar
 • Sector
 • Gewenst eigen behoud en eventuele maximering
 • Gewenste dekking

Verschillen soort verzuimverzekering

Onderstaand geven wij u een beknopt overzicht van de verschillen en overeenkomsten tussen een ziekteverzuimverzekering conventioneel en een ziekteverzuimverzekering Stop Loss. Onze adviseur kan u helpen om de risico’s in kaart te brengen, uw wensen te inventariseren, zodat u een weloverwogen beslissing kunt nemen welke verzekeringsoplossing het beste aansluit op uw verzuimbeleid en risicobereidheid.

Overzicht verschillen en overeenkomst soorten verzuimverzekeringen

Soort verzuimverzekering Conventioneel/Daggeld Stop Loss
Eigen risico: In dagen per zieke medewerker In geld (eigen behoud per jaar) per zieke medewerker
Inlooprisico: Is niet verzekerd In sommige gevallen wel meeverzekerd
Uitlooprisico: Is verzekerd Is niet verzekerd
Werkgeverslasten: Kunt u meeverzekeren Kunt u meeverzekeren
Uitkering: Per maand Per jaar
Fiscaal: Premie aftrekbaar als bedrijfskosten Premie aftrekbaar als bedrijfskosten

Combinatie arbodienst en verzuimverzekering

Door eveneens de arbodienstverlening af te nemen bij VerzuimCompleet kunnen wij samen met u maximaal grip houden op verzuim en dus uw kosten bij (langdurig) beperken. Door het verzuimmanagement zo in te richten dat dit aansluit past bij de problematiek, de cultuur en de mogelijkheden van uw bedrijf, kan het ziekteverzuim effectief en adequaat worden aangepakt.

Uit onderzoek blijkt dat werkgevers te snel de focus op de medische aspecten van verzuim leggen. Langdurig ziekteverzuim (vanaf 4 weken) heeft echter voor het grootste deel een niet-medische oorzaak*.

Hoe beter de werkgever de werknemer kent en zijn situatie, hoe beter we samen met u en de werknemer tot oplossingen kunnen komen. Oplossingen die ook op langere termijn stand houden en dus kostenbesparend werken.

* Bron: http://www.rendement.nl/thema/ziekteverzuim-en-re-integratie/id14520-oorzaak-langdurig-verzuim-is-vaak-prive.html

Offerte ziekteverzuimverzekering