Ziektewet Eigenrisicodragerschap


BeZaVa

De gevolgen van de modernisering Ziektewet – Wet BeZaVa

De Wet BeZaVa staat voor de Wet Beperking Ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid Vangnetters. Deze wet is ingevoerd per 1 januari 2013. De wet bepaalt onder andere dat u als werkgever een hogere premie voor de sociale verzekeringen kan gaan betalen.

Dat gebeurt als (tijdelijke) arbeidskrachten vanuit het laatste dienstverband de Ziektewet en vervolgens de WGA instromen. U kunt de effecten van deze wet ook naar een positieve variant omzetten. U kunt als werkgever flink besparen als u zich goed voorbereidt op de Wet BeZaVa. Een afweging om eigenrisicodrager voor de Ziektewet te worden hoort daarbij. 

Doel van Wet BeZaVa

Het kabinet wil vangneters bij arbeidsongeschiktheid weer sneller aan het werk krijgen. Nu bestaat meer dan 50% van de instroom in de WIA nog uit werknemers met een tijdelijk contract. Voor werknemers met een vast contract was de werkgever al financieel verantwoordelijk. Met de hervorming van de Ziektewet zijn er nu ook financiële prikkels voor werknemers met een tijdelijk contract. Ook werkgevers en het UWV hebben een grotere verantwoordelijkheid om deze werknemers aan het werk te helpen. 

Gevolgen Wet BeZaVa voor de werkgever

Werkgevers betalen sinds 2014 een premie voor de Ziektewet die afhankelijk is van het aantal vangnetters dat na een dienstverband bij hen in de Ziektewet (of WIA) komt. Niet alleen voor werkgevers heeft de wet gevolgen maar ook voor de zieke werknemer. Binnen de Ziektewet (ZW) kan een onderscheid gemaakt worden tussen ZW-gerechtigden met en zonder werkgever.

In onderstaand overzicht ziet u de verschillende categorieën:

Groep 1:

 • Werknemers die ziek zijn op moment dat tijdelijk contract afloopt
 • Ziekte bij ontslag tijdens proeftijd
 • Uitzendkrachten
 • Oproepkrachten
 • Zieke werknemers die werkloos worden door ontslag of faillissement
Groep 2:

 • Werknemers die ziek zijn als gevolg van zwangerschap
 • Ziekte als gevolg van orgaandonatie
 • Ziekte van personen met beperkingen (arbeidsgehandicapt)
 • Ziekte van werknemers met WGA/IVA uitkering bij in dienst houden (gedurende 5 jaar)

Dit is het overzicht van personen die recht hebben op een Ziektewetuitkering.

Voor de werkgever gaat het om de personen genoemd in Groep 1. Dat betreft niet de uitzendkrachten, want die komen ten laste van het uitzendbureau.

Het UWV gaat na één jaar ziekte beoordelen. Kan iemand de eigen bedongen arbeid niet meer uitvoeren? Dan wordt gekeken of men nog wel andere werkzaamheden kan verrichten op basis van algemeen geaccepteerde arbeid. Dit wordt ook wel ´gangbare arbeid´ genoemd. Is de zieke werknemer nog in staat is om tenminste 65% van het oude loon te verdienen? Dan heeft hij geen recht meer op een Ziektewetuitkering. Er zal dan een overgang plaatsvinden naar de Werkeloosheidswet. Er is dan immers geen werkgever meer die een loondoorbetalingplicht heeft. Deze beoordeling vond vroeger pas na twee jaar plaats.

Verzekering eigenrisicodragerschap Ziektewet

Eigenrisicodrager Ziektewet verzekering

Als u besloten heeft om eigenrisicodrager voor de Ziektewet te worden kunt u hier op verschillende manieren invulling aan geven.

 • U voert het eigenrisicodragerschap voor de Ziektewet volledig zelf uit (u voert zelf het casemanagement uit, verzorgt de verloning en draagt zelf het financiële risico van de uitkering).
 • U kiest ervoor om enkele uitvoeringstaken van het eigenrisicodragerschap uit te besteden en de uitvoeringstaken die overblijven voert u zelf uit.
 • U kunt er ook voor kiezen om alle uitvoeringstaken uit te besteden en kiest hierbij ook om het financiële risico af te dekken door een verzekering bij VerzuimCompleet af te sluiten.Hieronder kunt u lezen hoe VerzuimCompleet u kan ondersteunen bij het eigenrisicodragerschap voor de Ziektewet.

Eigenrisicodragerschap Ziektewet deels zelf uitvoeren en deels uitbesteden

De ondersteuning bij het gedeeltelijk zelf uitvoeren van het eigenrisicodragerschap Ziektewet heeft een aantal varianten. Wat houdt gedeeltelijke ondersteuning in? Dat hangt af van uw wensen. U kunt zich laten ondersteunen met bepaling van recht, hoogte en duur van de Ziektewetuitkering. Daarnaast heeft u ook de keuze om alleen voor de vangnetters de verzuimbegeleiding uit te besteden. Of alleen de vangnetters te verzekeren.

Via VerzuimCompleet kunt u de volgende diensten afnemen:

 • Ziektewetbegeleiding
 • Voorbereiding verloning (alleen in combinatie Ziektewetbegeleiding)
 • Ziektewetverzekering

Als eigenrisicodrager Ziektewet bent u verplicht om een gescheiden verzuim- en loonadministratie in te richten. Kiest u voor gedeeltelijke ondersteuning door VerzuimCompleet dan is een initiële uitleg/afstemsessie nodig. De eenmalige kosten hiervan bedragen respectievelijk circa € 200,00 en € 500,00.

Eigenrisicodragerschap Ziektewet volledig uitbesteden  

De Ziektewet eigenrisicodragersverzekering dekt de kosten van Ziektewet uitkeringen voor gedurende maximaal twee jaar. Een verzekeraar zal op basis van een kosten-/batenanalyse een afweging maken in hoeverre zij u tegemoet zullen komen in eventuele re-integratiekosten.

De voordelen van de Ziektewet Eigenrisicodragerschapverzekering

Met de ZW-ERD verzekering sluit u als werkgever een verzekering, waarmee u grip krijgt en houdt op de financiële gevolgen van instroom in het Ziektewet Vangnet van uw (ex-)werknemers en waarmee u administratief wordt ontlast, omdat u via VerzuimCompleet.nl, de volledige administratieve dienstverlening heeft uitbesteed.

Verzekeringsoplossing

Het eigenrisicodragerschap Ziektewet kunt u volledig uitbesteden. Wat betekent volledige uitbesteding? De verzuimbegeleiding, de bepaling van recht, hoogte en duur, de verloning en de uitbetaling van de Ziektewetuitkering worden door de verzekeraar uitgevoerd. Daarnaast heeft u de mogelijkheid om ook het financiële risico van de uitkering af te dekken door een verzekering af te sluiten.

Onze adviseur kan u alles vertellen over de mogelijkheden en uw risico’s in kaart brengen en u een oplossing aanbieden, die volledig aansluit bij uw verzuimbeleid en risicobereidheid.

Offerte ZW-ERD verzekering