WGA Eigenrisicodragerschap


Wat houdt het eigenrisiscodragerschap voor de WGA in?

Uw werknemers zijn verplicht verzekerd voor de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA). Na twee jaar ziekte krijgen zij een arbeidsongeschiktheidsuitkering. UWV voert de WIA uit, de kosten hiervan komen voor rekening van u als werkgever. U betaalt hiervoor WIA-premie. Deze premie bestaat uit een vaste basispremie en een gedifferentieerde premie, die afhankelijk is van het risico.

Om een weloverwogen beslissing te kunnen nemen om eigenrisicodrager voor de WGA te worden is het belangrijk om eventuele risico’s goed inzichtelijk te hebben zoals:

 • Heeft u alle WGA en IVA uitkeringen die in het verleden aan u zijn toegekend in kaart?
 • Heeft u alle werknemers in kaart die momenteel langdurig ziek zijn?
 • Heeft u alle werknemers die < 35% arbeidsongeschikt zijn ook in beeld?

Heeft u bovengenoemde situaties niet goed inzichtelijk en wordt u eigenrisicodrager. Dan kan dit grote financiële gevolgen hebben. Uw adviseur kan u helpen om deze risico’s in kaart te brengen.

Voor welke WGA-uitkering bent u eigenrisicodrager voor de WGA?

U krijgt de kosten vergoed die u moet betalen voor de WGA-uitkering. Maar welke uitkeringen vallen er nu precies onder het eigenrisicodragerschap van de WGA?

 1. De loongerelateerde WGA-uitkering. Deze duurt maximaal drie jaar en twee maanden;
 2. De loonaanvulling van de WGA. Een werknemer krijgt deze loonaanvulling , als de loongerelateerde uitkering is afgelopen. U betaalt niet de hele loonaanvulling, maar alleen de kosten van een vervolguitkering die uw werknemer zou krijgen als hij niet zou werken. Hiervoor krijgt u een vergoeding. Het UWV betaalt de loonaanvulling;
 3. De WGA-vervolguitkering. Een werknemer krijgt deze uitkering als hij minder verdient dan de helft van wat hij volgens het UWV nog zou kunnen verdienen;
 4. De premies van de werknemersverzekeringen;
 5. De premies voor de Zorgverzekeringswet.

Verantwoordelijkheden en verplichtingen bij WGA Eigenrisicodragerschap

Als eigenrisicodrager voor de WGA heeft u de volgende verantwoordelijkheden en verplichtingen naar uw (ex-)werknemer:

 • betaling van zijn WGA-uitkering;
 • betaling van zijn re-integratie;
 • begeleiding bij zijn re-integratie, bijvoorbeeld door het aanbieden van scholing, sollicitatietrainingen en het controleren van zijn sollicitatie-inspanningen;
 • erop toezien dat hij zijn wettelijke verplichtingen nakomt. U heeft de bevoegdheid om een maatregel op te leggen als hij zich niet aan zijn verplichtingen houdt.

Houd er rekening mee dat u verantwoordelijk blijft voor werknemers met een WGA-uitkering die niet meer bij uw bedrijf werken. En ook als u stopt met het eigenrisicodragerschap blijft u verantwoordelijk voor lopende WGA-uitkeringen en re-integratietrajecten. Dit geldt ook voor werknemers die ziek waren op het moment dat u nog eigenrisicodrager was, maar pas een WGA-uitkering kregen nadat uw eigenrisicodragerschap is gestopt.

Wanneer kunt u eigenrisicodrager voor de WGA worden?

U kunt twee keer per jaar starten als eigenrisicodrager; per 1 januari en per 1 juli. Houd er rekening mee dat 13 weken vóór die datum de aanvraag bij de Belastingdienst binnen moet zijn. Als u startende werkgever bent kunt u het hele jaar eigenrisicodrager worden vanaf ingangsdatum van uw ‘werkgeverschap‘.

WGA Eigenrisicodragerschap & de ondernemingsraad

De ondernemingsraad heeft adviesrecht bij de keuze van een werkgever om eigenrisicodrager te worden voor de WGA of zich publiek te verzekeren bij het UWV. Ook de PVT heeft adviesrecht.

Op grond van artikel 25.1.m van de WOR is een werkgever verplicht advies te vragen aan de OR of personeelsvertegenwoordiging over het voornemen een WGA eigenrisicodrager te worden en een verzekering af te sluiten bij een verzekeraar. De werkgever moet na het nemen van een definitief besluit de ondernemingsraad zo spoedig mogelijk schriftelijk op de hoogte stellen.

Als het advies van de ondernemingsraad niet of niet geheel is gevolgd, moet de werkgever aan de OR aangever waarom van het advies is afgeweken. Daarnaast is de werkgever ook verplicht advies in te winnen bij de OR of de PVT over de uitvoering van het besluit.

Samenvoeging WGA vast en WGA Flex per 1 januari 2017

Uw organisatie kan voor de WGA-vast en de Ziektewet (ZW) eigenrisicodrager worden. Voor de WGA-flex kan dat nog niet. Maar dit verandert per 1 januari 2017. Per 1 januari 2017 moeten alle werkgevers een keuze maken of zij eigenrisicodrager voor de gehele WGA willen worden of niet.

Bent u eigenrisicodrager voor de WGA en wilt u geen eigenrisicodrager worden voor de WGA-flex dan valt u per 1 januari 2017 automatisch terug in het publieke bestel (UWV).

Wilt u ook eigenrisicodrager voor het WGA-flex risico worden dan moet u vóór 1 januari 2017 een aanvullende garantieverklaring bij de Belastingdienst indienen.

Als u eigenrisicodrager bent voor de WGA (en ZW) houdt u de risico’s en kosten in eigen beheer. Daarnaast bent u als werkgever belanghebbende als eigenrisicodrager. Dit betekent dat u zelf bijvoorbeeld herkeuringen bij het UWV kunt aanvragen of als uw ex-werknemer niet meewerkt aan de re-integratieverplichtingen u bijvoorbeeld de uitkering kunt opschorten. U kunt als eigenrisicodrager dus veel meer invloed uitoefenen op de kosten van de WGA uitkeringen.

Financieel gezien kan het voordelig zijn om, in plaats van de gedifferentieerde premie, het eigenrisicodragerschap onder te brengen bij een verzekeringsmaatschappij.

Onze adviseur kan u helpen om de gevolgen bij instroom in de WIA in kaart te brengen en de financiële gevolgen op de lange termijn inzichtelijk te maken. Zo kunt u een weloverwogen beslissing nemen.

Welke informatie hebben wij nodig voor een WGA ERD verzekering?

Bij een aanvraag voor een WGA ERD verzekering, zijn de volgende documenten nodig:

 • Bij een bestaande eigenrisicodrager WGA:
  een kopie van de oude polis
 • Bij een nieuwe eigenrisicodrager WGA:
  een kopie van de aanvraag eigenrisicodragerschap die naar de belastingdienst is verstuurd
 • Kopie Beschikking Loonheffingen gedifferentieerde premiepercentage Werkhervattingskas (Whk) van de Belastingdienst
 • Personeelsbestand
 • Eventuele instroomgegeven
 • Bestaande ziektegevallen

Na acceptatie, verstuurt de verzekeraar de garantieverklaring naar de Belastingdienst.

Offerte WGA-ERD verzekering