Inkomensspecial: wijzigingen in de publieke verzekering WGA


Op 22 juni jl. heeft minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in een Kamerbrief aangekondigd dat de verschillen tussen de publieke verzekeraar (UWV) en de private verzekeraars hersteld gaan worden. De aanpassingen moeten ervoor zorgen dat er meer evenwicht ontstaat, waardoor de markt bij de keuze voor een verzekering, meer de focus legt op de re-integratie van zieke werknemers in plaats van kort financieel voordeel.

Er wordt regelgeving voorbereid waarin de wijze van premiestelling wordt aangepast na terugkeer naar het UWV én de financieringswijze van de zogenaamde ‘staartlasten’ wordt gewijzigd. Vanaf 2017 worden de risico’s van WGA-vast en WGA-flex samengevoegd tot één risico; door deze nieuwe maatregelen moet er weer een ‘evenwichtig speelveld’ ontstaan.

Bij overgang van publiek naar privaat geen inlooprisico meer

Bedrijven die vanaf 2017 ervoor kiezen om zich privaat te verzekeren voor de WGA hebben niet langer te maken met het affinancieren van het uitlooprisico. Verzekeraars berekenen geen koopsommen of een toeslag op de premie meer voor dit risico. Doordat alle staartlasten nu bij het UWV achter blijven, zal er geen discussie meer ontstaan over het wel of niet gedekt zijn van zieke werknemer op de private verzekering.

Situatie op 1 juli 2015

Alle bedrijven die al eigenrisicodrager WGA zijn geworden en daarvoor een koopsom of een premietoeslag hebben betaald krijgen deze niet terug.

Overgangsbepaling in 2016 van publiek naar privaat en vice versa

Voor bedrijven die tussen 1 juli 2015 en 1 januari 2017 overstappen naar een private verzekeraar geldt een overgangsbepaling. In 2016 betalen zij alleen de inloopschade voor de dan bestaande uitkeringen. Vanaf 1 januari 2017 komen deze uitlooplasten voor rekening van de Werkhervattingskas. Onduidelijk is nog wie er verantwoordelijk wordt voor de re-integratie-verplichtingen en voor welke periode dat dan is.

Keert een bedrijf in de periode van 1 juli 2015 tot 1 januari 2017 terug naar het UWV? Dan geldt voor 2016 nog de minimumpremie. Het kan zijn dat deze bedrijven de verplichting krijgen tenminste 3 jaar bij het UWV te blijven. Zo kan worden voorkomen dat bedrijven niet nog snel 1 jaar terugkeren om een financieel voordeel te halen.

Premievaststelling per 2017

De premies worden vanaf 1 januari 2017 voor (middel)grote werkgevers die terugkeren naar het UWV gebaseerd op historische WGA-lasten. Hiermee komt de minimumpremie te vervallen en worden de grote premieverschillen tussen het publieke en private stelsel teruggebracht.

Bij de vaststelling van de premie gaat de Belastingdienst kijken naar de werkelijke WGA instroom, van zowel de publieke periode (UWV) als tijdens de private periode. De totale instroom gaat de gedifferentieerde premie bepalen bij terug keer naar het UWV. Voor deze berekening wordt gekeken met de zogenaamde T-2 formule.

Bij een werkgever die per 1 januari 2017 ervoor kiest terug te keren naar het UWV wordt dus naar de WGA instroom en loonsom gekeken van 2015. De gemiddelde gedifferentieerde premie (bij terugkeer naar het UWV) zal daardoor gaan stijgen. Private verzekeraars werken al langer met deze rekenmethode.

Toekomst

Een aantal zaken is nog niet duidelijk. De overgangssituatie is complex en nog niet volledig ingericht op onder andere het gebied van re-integratieverplichtingen. Vast staat echter wel dat de premie bij het UWV beter vergelijkbaar wordt met de premie bij verzekeraars.

Wanneer de premie niet langer de grote bottleneck is voor het uittreden, kunnen werkgevers een betere keuze maken op basis van de verschillen in de schadelast tussen het publieke (UWV) en private (eigen risicodrager) stelsel.

VerzuimCompleet, een integrale oplossing voor verzuim, arbeidsongeschiktheid en eigenrisicodragerschap

Op basis van de nieuwe wetgeving (wet Bezava, premiedifferentiatie Whk, etc.) en de besparingsmogelijkheden op werkgeverslasten biedt Honig en Honig VerzuimCompleet. Een integrale oplossing voor het opvangen van risico’s op het gebied van ziekteverzuim, arbeidsongeschiktheid en eigenrisicodragerschap. Uiteraard aangevuld met een unieke 2+10-jaars arbodienstverlening en re-integratie!

Meer informatie over VerzuimCompleet en de publieke verzekering WGA

Wenst u meer informatie of heeft u vragen over VerzuimCompleet? Bel 072-5642669 of mail uw vraag naar info@honigenhonig.nl. Wij zijn u graag van dienst met onafhankelijk advies, bemiddeling en beheer.