Laatste nieuws


Gedifferentieerde premies WGA en ZW 2018

Op 1 september 2017 is het Besluit gedifferentieerde premie Werkhervattingskas 2018 gepubliceerd.  Wat is de gedifferentieerde premie werkhervattingskas? Via de premie WGA en de premie ZW worden arbeidsongeschiktheidslasten van (ex-)werknemers doorbelast aan (ex-)werkgevers. De premies WGA en ZW worden samen de gedifferentieerde premie werkhervattingskas (WHK) genoemd. Hoe wordt de premie […]


De nieuwe Arbeidsomstandighedenwet per 1 juli 2017

Nu ook de Eerste Kamer akkoord is gegaan met de nieuwe Arbeidsomstandighedenwet (de ‘Arbowet’) gaat er veel veranderen voor werkgevers als het gaat om gezondheidsrisico’s op het werk. De arbeidsmarkt verandert in een rap tempo en het wordt steeds belangrijker om te sturen op duurzame inzetbaarheid van werknemers. Met de […]


Gemengde reacties loondoorbetalingplan kleine werkgevers

Het Verbond van Verzekeraars is niet blij met het kabinetsplan voor loondoorbetaling bij ziekte. Werkgevers reageren voorzichtig positief. Één jaar Minister Asscher van SZW maakte vrijdag bekend dat de loonbetalingsplicht bij ziekte voor ondernemers met maximaal tien werknemers, wordt verkort naar één jaar. Het UWV zal de loondoorbetaling in het […]


Maatregel voorkoming ongewenst strategisch gedrag hybride WGA-markt

Niets zo veranderlijk als de WGA financiering. Zojuist heeft minister Asscher aangegeven dat voor een jaar terugkeren naar UWV niet meer tot de mogelijkheden behoort. Asscher laat weten dat hij het ongewenst vindt als werkgevers een financieel strategische keuze maken door in 2016 voor één jaar over te stappen naar […]


Gedifferentieerde premies WGA en ZW 2016

De nota Gedifferentieerde premies WGA en ZW 2016 presenteert de bouwstenen waarmee UWV per werkgever de gedifferentieerde premies Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA) voor vast personeel en flexibel personeel en Ziektewet (ZW) voor flexibel personeel voor het premiejaar 2016 berekent. De Belastingdienst stuurt eind 2015 aan elke werkgever een beschikking met […]


Inkomensspecial: wijzigingen in de publieke verzekering WGA

Op 22 juni jl. heeft minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in een Kamerbrief aangekondigd dat de verschillen tussen de publieke verzekeraar (UWV) en de private verzekeraars hersteld gaan worden. De aanpassingen moeten ervoor zorgen dat er meer evenwicht ontstaat, waardoor de markt bij de keuze voor een verzekering, […]