Gedifferentieerde premies WGA en ZW 2018


Op 1 september 2017 is het Besluit gedifferentieerde premie Werkhervattingskas 2018 gepubliceerd. 

Wat is de gedifferentieerde premie werkhervattingskas?

Via de premie WGA en de premie ZW worden arbeidsongeschiktheidslasten van (ex-)werknemers doorbelast aan (ex-)werkgevers. De premies WGA en ZW worden samen de gedifferentieerde premie werkhervattingskas (WHK) genoemd.

Hoe wordt de premie vastgesteld?

Voor het vaststellen van het premiepercentage wordt onderscheid gemaakt tussen verschillende categorieën werkgevers: kleine, middelgrote en grote. In onderstaand overzicht is aangegeven hoe de premies per categorie werkgever worden vastgesteld voor 2018. Voor de premievaststelling 2018 wordt gekeken naar de premieloonsom van 2016.

Omvang van werkgever
(o.b.v. premieloonsom 2016)
Premies WHK (premiecomponenten ZW en WGA)
Grote werkgever
Loonsom:
vanaf € 3.280.000
ERD of individuele gedifferentieerde premie
Middelgrote werkgever
Loonsom:
tussen € 328.000 en € 3.280.000
ERD of deels sectoraal en deels individueel (gewogen gemiddelde)
Kleine wergever
Loonsom:
tot € 328.000
ERD of sectorale premie

Zowel voor de Ziektewet als de WGA bestaat de mogelijkheid om eigenrisicodrager (hierna: ERD) te worden. Bij eigenrisicodragerschap voor de WGA dient het risico herverzekerd te worden bij een private verzekeringsmaatschappij. Voor de Ziektewet is het niet verplicht om het risico te herverzekeren bij een private verzekeringsmaatschappij.

Aan de hand van de premiepercentages en de instroom van (ex)werknemers in de Ziektewet en WGA kan een inschatting gemaakt worden van de premiepercentages in het publieke bestel per individuele werkgever voor 2018.

Besluit gedifferentieerde premie Werkhervattingskas 2018

Voor de berekening van de gedifferentieerde premie op grond van artikel 38 van de Wet financiering sociale verzekeringen over het jaar 2018 worden voor alle takken van bedrijf en beroep de navolgende algemeen geldende parameters vastgesteld:

Gemiddelde premieplichtig loon € 32.800
Grens kleine/middelgrote werkgever € 328.000
Grens middelgrote/grote werkgever € 3.280.000

Grondslagen premiecomponent WGA

Voor de berekening van de gedifferentieerde premie Werkhervattingskas op grond van artikel 38 van de Wet financiering sociale verzekeringen over het jaar 2018 worden voor de premiecomponent WGA voor alle takken van bedrijf en beroep de volgende premies en parameters vastgesteld:

Rekenpercentage 0,77%
Gemiddelde percentage 0,75%
Maximumpremie werkgevers 3,00%
Minimumpremie werkgevers 0,18%
Gemiddelde werkgeversrisicopercentage 0,41%
Correctiefactor werkgeversrisico 1,42
Correctiefactoren bij onvolledige periode werkgever  
1 jaar bekend 5,00
2 jaar bekend 2,50
3 jaar bekend 1,66
4 jaar bekend 1,25
Sectorale premies Bijlage

Grondslagen premiecomponent ZW

Voor de berekening van de gedifferentieerde premie Werkhervattingskas op grond van artikel 38 van de Wet financiering sociale verzekeringen over het jaar 2018 worden voor de premiecomponent ZW voor alle takken van bedrijf en beroep de volgende premies en parameters vastgesteld:

Rekenpercentage 0,45%
Gemiddelde percentage 0,41%
Maximumpremie werkgevers 1,64%
Minimumpremie werkgevers 0,10%
Gemiddelde werkgeversrisicopercentage 0,24%
Correctiefactor werkgeversrisico 1,45
Correctiefactoren bij onvolledige periode werkgever  
1 jaar bekend 2,00
2 jaar bekend 1,00
3 jaar bekend 1,00
4 jaar bekend 1,00
Sectorale premies Bijlage

Voor werkgevers in sector 52 ‘Uitzendbedrijven’ geldt een afwijkende maximumpremie van 8,03%.

SECTORALE PREMIES

Sector WGA ZW-flex
1 Agrarisch bedrijf 0,67 0,28
2 Tabakverwerkende industrie 0,91 0,22
3 Bouwbedrijf 0,99 0,25
4 Baggerbedrijf 0,37 0,08
5 Houten emballage-industrie, houtwaren- en borstelindustrie 0,87 0,25
6 Timmerindustrie 0,81 0,30
7 Meubel- en orgelbouwindustrie 0,88 0,27
8 Groothandel in hout, zagerijen, schaverijen en houtbereidingsindustrie 1,13 0,41
9 Grafische industrie 0,71 0,29
10 Metaalindustrie 0,49 0,28
11 Elektrotechnische industrie 0,27 0,58
12 Metaal-en technische bedrijfstakken 0,78 0,36
13 Bakkerijen 1,31 0,45
14 Suikerverwerkende industrie 1,26 0,36
15 Slagersbedrijven 1,51 0,36
16 Slagers overig 0,93 0,48
17 Detailhandel en ambachten 0,86 0,48
18 Reiniging 2,05 0,85
19 Grootwinkelbedrijf 0,99 0,41
20 Havenbedrijven 0,60 1,02
21 Havenclassificeerders 0,84 0,59
22 Binnenscheepvaart 0,69 0,32
23 Visserij 0,65 0,38
24 Koopvaardij 0,34 0,63
25 Vervoer KLM 1,55 0,63
26 Vervoer NS 0,87 0,63
27 Vervoer posterijen 0,61 0,34
28 Taxivervoer 2,35 1,59
29 Openbaar Vervoer 0,73 1,18
30 Besloten busvervoer 1,19 0,70
31 Overig personenvervoer te land en in de lucht 0,47 0,81
32 Overig goederenvervoer te land en in de lucht 0,82 0,57
33 Horeca algemeen 0,73 0,57
34 Horeca catering 0,98 0,65
35 Gezondheid, geestelijke en maatschappelijke belangen 0,77 0,33
38 Banken 0,34 0,13
39 Verzekeringswezen 0,50 0,11
40 Uitgeverij 0,66 0,23
41 Groothandel I 0,56 0,26
42 Groothandel II 0,63 0,28
43 Zakelijke Dienstverlening I 0,53 0,12
44 Zakelijke Dienstverlening II 0,36 0,29
45 Zakelijke Dienstverlening III 0,56 0,56
46 Zuivelindustrie 0,57 0,67
47 Textielindustrie 0,59 0,18
48 Steen-, cement-, glas- en keramische industrie 1,21 0,35
49 Chemische industrie 0,85 0,18
50 Voedingsindustrie 0,71 0,36
51 Algemene industrie 0,62 0,62
52 Uitzendbedrijven 1,15 4,59
53 Bewakingsondernemingen 1,15 1,05
54 Culturele instellingen 0,63 0,32
55 Overige takken van bedrijf en beroep 1,00 0,36
56 Schildersbedrijf 2,08 0,47
57 Stukadoorsbedrijf 2,74 0,36
58 Dakdekkersbedrijf 1,77 0,38
59 Mortelbedrijf 1,22 0,02
60 Steenhouwersbedrijf 2,26 0,56
61 Overheid, onderwijs en wetenschappen 0,92 0,10
62 Overheid, rijk, politie en rechterlijke macht 0,81 0,01
63 Overheid, defensie 0,00 0,03
64 Overheid, provincies, gemeenten en waterschappen 0,81 0,05
65 Overheid, openbare nutsbedrijven 0,29 0,10
66 Overheid, overige instellingen 1,08 0,22
67 Werk en (re)Integratie 3,29 1,19
68 Railbouw 1,13 0,12
69 Telecommunicatie 0,69 0,30

 

Premiewijzer Gedifferentieerde premie Werkhervattingskas (Whk)

Heeft u vragen of wilt u meer informatie over de gevolgen van de doorbelasting van arbeidsongeschiktheidslasten in uw premies of heeft u vragen over het eigenrisicodragerschap voor de WGA en de Ziektewet dan kunt u altijd contact opnemen met onze adviseur verzuim- en inkomensverzekeringen. Wij zijn u graag van dienst met onafhankelijk advies over de sociale zekerheid.